Lütfen fiyatlar için teyit ediniz!
Uygulamasını Yaptığımız İşlerde Çelik Projelendirme Ücretsizdir.
Hemen Şimdi Arayın!

AHIR VE ÇİFTLİK YAPILARI PROJE VE KREDİ BAŞVURUSU
SÜT SIĞIRCILIĞI ve BESİ HAYVANCILIĞI İŞLETMELERİ

ahir-ciftlik-yapilarinda-proje-ve-kredi-basvurusu

İZLENECEK YOL HARİTASI VE HAZIRLANACAK PROJE, DÖKÜMAN VE BELGELER

1.TAPU SENEDİ

Bir gayrimenkulün kime ait olduğunu kanıtlayan bir belgedir. Şehrin tapu dairesi tarafından mal sahibine verilir. Belediyece proje onaylanması ve ruhsat verilmesi için işlemlerde kullanılmak üzere ruhsat dosyasına konur.

2.İMAR DURUM BELGESİ

İnşaat yapılacak parselin sahibi tarafından belediyeye yapılan yazılı müracaat ile imar müdürlüğü tarafından verilen belgedir. Şehir İmar Yönetmeliği’ne göre düzenli yaşama ve yapılaşma için yapılan çalışmaların tamamıdır. Bir yapının projesinin hazırlanması yapı yerine ait imar durumunu bilmekle olur. İmar durumu yapı yapılacak parselde imar planı ile bu planın raporunda ve belediyenin imar yönetmeliğinde ön görülen özellikleri yazı, rakam, ölçü ve kroki ile belirten bir belgedir.

imar-durumu-belgesi-nedir-ve-nereden-alinir

İmar durum belgesinde;
– Bahçe, blok, ikiz veya bağımsız vb durum,
– Ön, yan ve arka komşu mesafeleri,
– Saçak kotu ve kat adedi,
– Bina alanı,
– İnşaat alanı,
– Bina derinliği,
– Açık ve kapalı çıkmalar gibi özellikler bulunur.

3.APLİKASYON KROKİSİ

Bu belgenin diğer isimleri: Arsa çapı, kadastro haritası, aplikasyon tutanağı, röperli kroki, veya ebatlı krokidir

olcu-krokisi-nedir-aplikasyon-krokisi

Aplikasyon Krokisi, yapı sahibi veya vekillerince bağlı bulunulan şehrin tapu kadastro dairesi tarafından hazırlanan bir belgedir. Bu belgede pafta, ada, parsel no gibi bilgiler belirtilir. Arsanın 1/500, 1/1000 veya 1/2000 ölçeğinde planı çizilmiştir. Planda, arsanın bitişik olduğu yol, komşu parsel no ve kuzey yön gösterilir.

İnşaatı yapılacak binanın şehir imar yönetmeliğine uygun olarak projesinin çizilmesi ve inşaat ruhsatının alınması açısından önemlidir. Gerekli çalışmalarda kullanmak üzere ruhsat dosyasına konur.

4.YÖN, İKLİM DURUMU ve HAKİM RÜZGAR YÖNÜ

Bina yapılacak parselin yön ve iklim durumuna bakılmalı, yörenin iklim durumu bilinmelidir. İklim sert, karlı ve soğuk mu geçiyor, yoksa nemli ve rutubetli bir iklime mi sahip, sıcak kuru bir ortam mı var, hâkim rüzgar hangi yönden gelmektedir. Her bölgenin kendi özelliğine göre dört mevsimde hâkim rüzgâr alan bir yönü vardır. Projelendirmede buna dikkat edilerek mahaller yerleştirilir.

Bunların iyi bilinmesi ve gerekli önlemler alınıp yapı ve tesislerin ona göre projelendirilmesi gerekir. Yön ve iklim durumu projeyi yapacak mimar veya mühendisler açısından önem arz eder.

5.ÖN PROJE (AVAN PROJE / TASLAK PROJE)

Yeterli fikri olgunluğa erişen eskiz çalışmaları, planlar-kesitler-görünüşleriyle mimarın görüşlerini, yorumunu ortaya koymak için anlaşılabilir şekilde çizilir.

Çizilen ön projeyi inceleyen işveren, istekleri ile proje arasındaki bağlantının derecesini belirler. Öngörülen değişiklikler işveren mimar görüşmeleriyle belirlenip gerekli düzeltmeler yapılır. Yapılan bir ön projenin sorunlara en uygun çözümü getirebilmesi için inşaat mühendisi ve makine mühendisleri tarafından incelemesinde büyük yarar vardır.

Ön proje vaziyet planı, kat planları, kesitler ve görünüşlerden oluşur. Bunların dışında maketinin yapılması, perspektifinin çizilmesi ile yapı üç boyutlu olarak daha anlaşılır hale getirilir.

Ön proje 1/1000, 1/500, 1/200, 1/100 ölçeklerinde çizilir. Ön proje küçük ölçekli olduğu için fazla ayrıntılı çizilmez. Taslak çizim kesin proje ve uygulama proje çalışmasına bir aşama teşkil etmesi açısından önemlidir. Diğer çalışmalarda hataların az olmasını sağlar. Projede olduğu gibi her türlü çalışmanın başlangıcı olduğu için önemlidir.

6.FİZİBİLİTE RAPORU

Projeyi ayrıntılı bir şekilde anlatan, yaklaşık keşif bedelini ve gelir gider taplolarını içeren dokümandır.

7.YER SEÇİMİ

Yer seçim raporu için müracaat:

Yeni kurulacak ticari amaçlı hayvancılık işletmeleri için yer seçim raporu alınması zorunludur. Bu amaçla aşağıdaki belgelerle birlikte Mülki İdare Amirliğine müracaat edilir.

– Dilekçe,

– İlgili yönetmeliğe uygun olarak doldurulmuş beyanname,

– Hayvancılık işletmesi kurulacak arazinin plan krokisi ve çapı,

– İşletmenin kurulacağı arazinin aidiyetini gösteren belge.

8.KURULUŞ İZNİ

Kuruluş izni için müracaat:

Ticari amaçlı hayvancılık işletmesi kuracak olanlar uygun yer seçim raporunun düzenleme tarihinden itibaren 1 yıl içinde kuruluş izni almak için müracaat etmek zorundadır. Bu tür işletmeleri kurmak isteyenler aşağıdaki belgelerle birlikte Mülki İdare Amirliğine müracaat ederler.

– Dilekçe,

– Yer seçimi raporuna göre imar planı kararı gereken işletmelerin 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan onaylı imar planı,

– İşletmenin yerini belirleyen; yerleşim yeri ve çevresini gösteren, ilgili imar kuruluşunca tasdik edilmiş 1/500 veya 1/1000 ölçekli vaziyet planı,

– İşletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış plan, kesit ve görünüşleri içeren 1/50 veya 1/100 ölçekli il müdürlüğü’nün proje birimleri tarafından teknik yönden incelenerek, uygun bulunduğu onaylanan bir adet mimari proje,

– Kuruluş işlemlerine ilişkin iş akım şeması-termin planı ve bu konudaki açıklama raporu.

9.KREDİ BAŞVURUSU

T.C. Ziraat Bankası hayvancılık kredisi başvurusu için istenen belgeler:

img src=”http://www.serprofil.com/wp-content/uploads/2017/11/ziraat-bankası-ciftci-kredisi.jpg” alt=”ziraat-bankası-ciftci-kredisi” width=”100%” class=”size-full wp-image-14097″ />

Bankaya müracaat için İstenen belgeler:

Kredi Talep Dilekçesi Ekinde;
1. Kimlik bigileri adres bilgileri
2. İmza sirküleri
3. Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) belgesi
4. Ziraat odasından alınan çiftçilik belgesi
5. Yatırım yapılacak arazinin plan krokisi ve çapı diğer arazi tapu fotokopileri
6. Termin planı (Bir iş ya da projeyle ilgili yapılacak çalışmaları,yapılacak harcamaları ,söz konusu harcamaların Finans man kaynaklarını,proje aşamalarının sonunda ulaşılması öngörülen hedeflerin gerçekleşme zamanını, aşamaların başlangıç ve bitiş tarihlerini de içerecek şekilde takvimlendirerek ortaya koyan çizelgedir.)
7. Bayındırlık birim fiyatlarına (Yeni ismiyle Çevre Şehircilik Bakanlığı) esas metraj hesapları ve keşif özetleri
8. 1/5000 ve 1/25000 lik ölçekli harita ve arazinin krokisi
8. Tesis yerleşim planı ve 1/500 ölçekli mimari proje
9. Proforma faturalar

10. AHIR VE ÇİFTLİK TESİSİ YAPIMI İÇİN YOL HARİTASI

ahir-ciftlik-kurulus-izni

Ahır inşaatı, imalat ve yapım işleri:
Kredilendirme sonrası yapılacak işlemler ve yol haritası tarafımızdan ayrıca hazırlanacaktır.

SerProfil Yağmahan İnşaat markasıdır

Mobil: +90 (505) 507 04 18 (Mimar İdris YAĞMAHAN)